Elementi za regulaciju količine vazduha

Tržište je pokazalo interes za elementima za regulaciju količine vazduha koji zauzimaju malo mesta, omogućavaju brzu i laku montažu, kao i lako održavanje. U ovu grupu spadaju proizvodi vezani za regulaciju količine protoka vazduha u sistemima kanalskog razvoda vazduha.

Regulaciona žaluzina - RŽ

Regulaciona žaluzinaRegulaciona žaluzina pravougaonog preseka se izrađuje u dva tipa:

  • RŽ-1 - mehaničke (za ručnu regulaciju);
  • RŽ-2 - elektromotorne (za automatsku regulaciju).
Elektromotorne regulacione žaluzine izrađujemo u dva tipa, koji se razlikuju po režimu rada:
  • On/Off režim;
  • kontinualni režim (trotačkovni).

Žaluzina se izrađuje od pocinkovanog lima odgovarajućih debljina radi krutosti. Ležišta osovina lopatica se izrađuju od mesinga.

Lopatice regulacione žaluzine se izrađuju u alatima radi većeg stepena tačnosti, tj. radi boljeg zaptivanja poprečnog preseka. Lopatice se kreću preko polužnog mehanizma u suprotnom smeru.

Žaluzina za ručnu regulaciju (tip RŽ-1) je obezbeđena mehanizmom za podešavanje i pričvršćivanje kao i skalom za definisanje položaja lopatice.

Žaluzina za automatsku regulaciju (tip RŽ-2) je obezbeđena poteznom polugom za vezu sa automatskim pokretačem.

Strujanje vazduha može biti u oba smera.

Prospekt (PDF, 235KB)

Regulaciona zaptivna klapna - RKO/RKP

Regulacione klapneRegulacione zaptivne klapne se koriste za zatvaranje odvodnog-dovodnog otvora za vazduh u ventilacionim sistemima u koje su ugrađeni apsolutni filteri. Prilikom zamene apsolutnih filtera ove klapne omogućavaju visok stepen zatvaranja odvodnog-dovodnog otvora za vazduh.
Mogu se koristiti i kao obični regulator protoka vazduha.

Proizvodimo dva tipa regulacionih zaptivnih klapni:

  • RKO - regulaciona zaptivna klapna kružnog preseka;
  • RKP - regulaciona zaptivna klapna pravougaonog preseka.

Klapne su izrađene od čeličnog lima a zatim zaštićene od korozije plastificiranjem. Mogu se izrađivati od pocinkovanog čeličnog lima a sva sečena-varena mesta su naknadno zaštićena.

Na opslužnoj strani su opremljene mehanizmom za ručno podešavanje, kao i informativnom skalom o položaju lista klapne.

Prospekt (PDF, 182KB)

Samopodizna nadpritisna klapna - SNK

Samopodizna nadpritisna klapna

Vrši regulaciju nadpritiska u prostorima gde je to potrebno.

Prospekt (PDF, 191KB)

Sigurnosna klapna - SNK-02

Sigurnosna klapnaNamena sigurnosne klapne je da spreči pojavu povišenog pritiska u ventilacionim kanalima automatskim otvaranjem lopatica. Izrađuje se u svim dimenzijama svetlog poprečnog preseka, po zahtevu naručioca, sa brojem lopatica u skladu sa dimenzijama klapne.

Prospekt (PDF, 181KB)